Bijlagen

Externe subsidieprogramma's

Bij het vorm en inhoud geven aan onze ambities op Europees niveau werkten wij samen met andere (overheids-) organisaties op de thema’s van Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Met organisaties in en buiten de stad werkten we samen aan Europese aanvragen, onder andere met de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrecht Sustainability Institute, woningcorporaties en RIVM. Bij de aanvragen betrokken we belangrijke stakeholders in de stad om onze gezamenlijke strategische ambities te versterken. Wij richtten ons voor het realiseren van onze opgaven actief tot andere overheden, de provincie, het Rijk en Europa. Op die manier haalden wij, naast extra financiële middelen, ook kennis en ervaring naar de stad. Ook droegen de samenwerkingsnetwerken bij aan het profileren van Utrecht op (inter)nationaal niveau.

Europese Subsidieverwerving
Wij willen optimaal gebruik maken van Europese subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van onze strategische ambities. De Europese regelingen kennen veelal een eigen structuur en systematiek en vragen specifieke kennis en aandacht. Om subsidiemogelijkheden optimaal te benutten is kennis van de verschillende Europese regelingen en de verbinding aan relevante Utrechtse projecten noodzakelijk. Voor Europese subsidies is internationale samenwerking over het algemeen een voorwaarde. Het hebben van een goed internationaal netwerk is van groot belang om zelf de nodige partners te vinden, maar ook om door anderen voor deelname aan subsidieprojecten benaderd te worden. Wij kijken doorlopend vanuit de opgaven naar Europese subsidiekansen waarbij wij Europese subsidiemogelijkheden en de Utrechtse opgaven met elkaar verbinden. Innovatieve oplossingen en investeringen voor onze opgaven kunnen soms als pilotproject onderdeel zijn van Europese subsidieaanvragen. Verder zijn Europese subsidiemogelijkheden vaak gericht op integrale vraagstukken, die meerdere opgaven en onderwerpen raken. Zo stimuleren Europese subsidies de innovatiekracht van opgaven.

Europese subsidies
In de Europese begrotingsperiode 2014-2020 zette de Europese Commissie het geld in op slimme groei (kennis, innovatie en onderwijs), duurzame groei (zuiniger omgaan met hulpbronnen) en groei voor iedereen (arbeidsparticipatie, onderwijs en armoedebeleid). Samenwerking tussen partijen, bijvoorbeeld tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of maatschappelijke organisaties, was in de periode 2014-2020 belangrijk om succesvol te zijn met Europese subsidies. Dit sluit ook aan bij onze visie op de (regie) rol van de gemeente. We spelen hierop in door versterkt in te zetten op samenwerking met bijvoorbeeld kennis- en onderwijsinstellingen, culturele instellingen en andere stakeholders in de stad.
Het afgelopen jaar werkten wij aan mee aan vijftien ingediende subsidieaanvragen bij de Europese Commissie. Vijf aanvragen zijn goedgekeurd. Voor één aanvraag is de definitieve uitslag nog niet bekend.

Europees programma

Titel

Stand van Zaken

Subsidiebedrag voor Utrecht
x € 1.000.000

Horizon 2020

Scale-V2G

Toegekend

1,6

 GreenDeal Call

ARV

Toegekend

4,1

Totaal goedgekeurde projecten 2021

5,7

EFRO, Kansen voor West 2 1

Circulair ecosystem in Utrecht

Toegekend

0,314

EFRO, React EU 1

Utrecht Tech Community

Toegekend

1,888

EFRO, React-EU

Merwede Lab

Toegekend

1,069

1 De in 2021 toegekende projectbijdragen uit het Kansen voor West en React-EU programma zijn niet meegenomen in het resultaat voor 2021 omdat het Kansen voor West budget als resultaat al was opgenomen in het overzicht van 2014 en het Utrechtse React-EU budget in 2020. In 2021 is dit beschikbare budget specifiek toegekend aan de projecten.

Afgewezen of in behandeling zijnde aanvragen in 2021 (ingediend in 2020-2021)

Titel

Stand van zaken

Subsidiebedrag
voor Utrecht
x € 1.000.000

EFRO, React-EU

Underground Lab Beursgebied

In behandeling

0,396

Horizon 2020

AURASEC

Afgewezen

0,197

 GreenDeal call

STARTDOM

Afgewezen

0,384

 GreenDeal call

CONCORDE

Afgewezen

0,050

 GreenDeal call

SpeakUp

Afgewezen

0

 GreenDeal Call

DG NUDGE

Afgewezen

0,370

 GreenDeal Call

HealThyPlanet

Afgewezen

0,380

 GreenDeal Call

SHARED GREENDEAL

Afgewezen

0,025

 GreenDeal Call

CoFoRIT

Afgewezen

0

 GreenDeal Call

WeObserve&Change

Afgewezen

0

Lopende projecten

Naam

Looptijd

Bedrag
x € 1.000.000

Urbact

URGE

2020-2022

0,115

Horizon2020

DIT4TraM

2021-2024

0,1

JPI Urban Europe

ITEM – Inclusive Transition towards Electric Mobility

2020-2022

0,0
(Utrecht support project)

CEF-TENT

Innovative and digital bike storage solutions in urban nodes for efficient passenger transfer and last-mile connections

2019-2023

0,69

ESF-SITS

Your Global Future

2019-2022

0,18

Urbact

URGE

2019–2022

0,04

AMIF

Connection

2019–2021

0,05

Horizon 2020

Equal-Life

2020–2024

0,365

Horizon 2020

HUB-IN

2020–2024

0,7

Interreg Europe

Reduces

2019-2023

0,2

Horizon2020-CIRC-01-2016

PlastiCircle

2017–2021

0,56

Horizon2020-SCC-

Naturvation

2016–2020

0,1

Horizon2020-SCC-01-2017

IRIS

2017–2022

5,4

Interreg Europe

SchoolChance

2017–2021

0,27

Horizon2020-MG-4.1.-2017

CityChangerCargoBikes

2018–2021

0,18

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

L(even)&L(eren): Kwetsbare ouderen

2015–2023

PM 2

Totaal lopende en goedgekeurde projecten

8,95 miljoen

2 Het totale bedrag voor dit project is 4,4 miljoen euro

Kansen voor West

‘Kansen voor West' is het samenwerkingsprogramma van G4 en P4 (de G4 steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de P4 provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), waarmee we aanspraak maken op subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor landsdeel West-Nederland.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020
Het programma Kansen voor West II (2014-2020) is in uitvoering. Met het programma komt voor de stad en regio meer dan 43 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de volgende beleidsdoelstellingen:

  • innovatie (programmaprioriteit 1)
  • koolstofarme economie (programmaprioriteit 2)
  • terugdringen mismatch arbeidsmarkt (programmaprioriteit 3)
  • versterken van het vestigingsklimaat (programmaprioriteit 4)
  • bevorderen van crisisherstel door investeringen in een groen, digitaal en weerbaar herstel van de economie (programmaprioriteit 6, React-EU).

Wij ontvangen rechtstreekse EFRO-middelen die wij zelf aan projecten toekennen
en aanvullend daarop ook middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor projecten in de stad. Een stedelijk uitvoeringsplan is hiervoor richtinggevend. Daarnaast hebben we een indicatief aandeel in het regionale EFRO-budget (gelabelde middelen). Deze middelen zijn geoormerkt voor inzet in de stad Utrecht en worden ingezet in lijn met de regionale economische agenda. Stad en provincie beslissen samen over inzet van deze middelen. De beschikbare middelen voor innovatie, koolstofarme economie en vestigingsklimaat zijn nagenoeg uitgeput, binnen mismatch arbeidsmarkt en React-EU (regionaal) is nog beperkt ruimte voor nieuwe aanvragen. (zie tabel)

Tabel: overzicht beschikbare Kansen voor West II middelen 2014-2020 (stad en regio totaal)

Gemeente
Utrecht
(rechtstreekse
middelen)

Gemeente
Utrecht
(gelabelde
middelen)

Provincie
Utrecht

Stad en regio
Utrecht totaal

Formeel
gecommit-
teerd

In
aanvraag

Restant
budget

EFRO

Prio 1

6,657

8,985

15,642

15,547

0,095

Prio 2

0,849

1,553

1,950

4,351

4,351

0,001

Prio 3

2,247

2,247

1,900

0

0,347

Prio 4

2,929

2,929

3,142

0

-0,214 3

Prio 6

2,811

3,373

4,751

10,935

8,433

1,632

0,869

Totaal EFRO

8,835

11,583

15,686

36,104

33,374

1,632

1,098

ESF 4

Arbeids-potentieel

1,668

1,668

0,521

1,147

0

Totaal

10,503

Rijksco-financiering 5

2,833

2,635

5,465

4,815

0,653

0

Totaal

43,240

1,098

Bedragen x € 1.000.000, Peildatum: 31 december 2021

3 Een negatief bedrag wijst op overcommittering. Dit draagt bij aan het optimaal en tijdig programmeren van het beschikbare Europese subsidiegeld voor de gemeente Utrecht. Het financieel risico dat hieruit voortvloeit, is tot 10% gedekt via de reserve Europese subsidies. Aan het einde van de looptijd wordt op programmaniveau met de EC afgerekend.
4ESF: voor gemeente Utrecht beschikbaar budget, in te zetten aanvullend op stedelijke EFRO middelen, aan te vragen in twee tranches bij het Ministerie van SZW. Het gecommitteerde bedrag is de realisatie over de eerste tranche. Het bedrag in aanvraag betreft het beschikbare subsidiebedrag in tranche 2. De realisatie wordt in 2022 door het ministerie van SZW vastgesteld.
5 Rijkscofinanciering: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde middelen die aanvullend op EFRO middelen kunnen worden ingezet
Activiteiten 2021

Kansen voor West III - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2021-2027
In 2021 hebben wij samen met onze ‘Kansen voor West’ partners het nieuwe programma voor de periode 2021-2027 verder voorbereid. De G4P4 colleges stemden in met een Operationeel Programma ‘Kansen voor West 3’ dat als subsidieaanvraag voor landsdeel West-Nederland bij de Europese Commissie is ingediend. Met dit nieuwe programma komt ruim 34 miljoen euro beschikbaar voor de stad en regio Utrecht, waarvan 6,4 miljoen voor een nieuw stedelijk programma en 6,4 miljoen euro als indicatief aandeel in het regionale programmadeel. De middelen kunnen vanaf 2022 worden ingezet voor innovatie, klimaat en duurzame stedelijke ontwikkeling. Voor het stedelijk programmadeel hebben wij in 2021 een uitvoeringsplan vastgesteld.

Kansen voor West II - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2014-2020
Begin 2021 zijn heeft het programma extra middelen onder de noemer React-EU toebedeeld gekregen vanuit het Europese ‘Next Generation EU’ herstelprogramma ofwel het Europese herstelplan om sterker uit de pandemie te komen, en gericht op economische en maatschappelijke transformatie.
De extra middelen zijn in 2021 bijna allemaal toegekend aan projecten. Verder kenden wij in 2021 binnen het stedelijk programma een subsidie van 0,314 miljoen euro toe aan het project Circulair Ecosysteem in Utrecht .
De stedelijke React-EU middelen zijn toegekend aan de projecten ‘Utrecht Tech Community’ en ‘Merwede Lab’ . Drie aanvragen werden afgewezen.

Overzicht en besteding beschikbare Kansen voor West II – stedelijk programma 2014-2020

Programma-prioriteit

Looptijd

Kansen voor West Bijdrage x € 1.000.000

Status

H2 Pioniers Utrecht

P2

2021-2023

0,848

In uitvoering

Leerwerkplaatsen Zorg-Welzijn

P3

2016-2021

1,188

Vastgesteld

Onbekend maakt Onbemind

P3

2018-2021

0,121

In uitvoering

Techniek Experience Center / Ontdekhal

P3

2019-2023

0,6

In uitvoering

Impuls Lage Weide

P4

2019-2022

0,9

In uitvoering

Stadsbrouwerij RoodNoot

P4

2020-2022

0,681

In uitvoering

Circulair Ecosysteem

P4

2020-2022

0,314

In uitvoering

Utrecht Tech Community

P6

2021-2023

1,888

In uitvoering

Merwede Lab

P6

2021-2023

1,069

In uitvoering

TOTAAL VERLEEND

8,856

Utrecht Leest

P3

Aanvraag afgewezen

NuTrecht voor Overvecht

P6

Afgewezen (onvoldoende budget)

Machinerie

P6

Afgewezen (onvoldoende budget)

Overzicht Kansen voor West II regionaal programmadeel (stad en provincie Utrecht)

Naam

Prio

Kansen voor West
Bijdrage x € 1.000.000

Programma deel
omschrijving [1]

Status

KARDIO

1

1,057

Utrecht (gelabeld)

Verleend

Healthy Urban Living MKB PoC Fonds
Participatiefonds ROM Regio Utrecht (voormalige Healthy Urban Living Participatiefonds)

1
1

1,400
4,200

Stad + provincie Stad + provincie

Verleend
Verleend

Toeleiding naar Kapitaal ROM fondsen
Utrecht Health Seed Fund
Toeleiding naar Kapitaal GFF

1
1
1

0,303
3,200
0,200

Stad + provincie
Stad + provincie
Stad + provincie

Verleend
Verleend
Vastgesteld

Groupcharge app: Efficient charging for Corporate EV-fleets

1

0,346

Utrecht (gelabeld)

Verleend

Bloedafname innovatie

1

1,359

Stad + provincie

Verleend

Smart Solar Charging Regio Utrecht

1

0,000

provincie Utrecht

Verleend

iTOP technologie als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe productportfolio

1

1,474

provincie Utrecht

Vastgesteld

NeuroShirt

1

0,322

Utrecht (gelabeld)

Vastgesteld

3R TOXFLOW

1

0,356

provincie Utrecht

Verleend

Safer Patient Toileting System (SPTS)

1

1,712

provincie Utrecht

Vastgesteld

TBC de wereld uit!

1

0,725

provincie Utrecht

Verleend

Nieuwe Generatie Asfaltcentrale

2

1,839

Stad + provincie

Verleend

TWIN - Duurzame kozijnen voor de hoogbouw

6

0,000

React-EU regionaal

Verleend

Digitaal, Dichtbij en Duurzaam

6

4,670

React-EU regionaal

Verleend

Sevvy Smart E-Cooking

6

0,115

React-EU regionaal

Verleend

Open-source platform voor CO2 vrije houtbouw

6

0,873

React-EU regionaal

Verleend

ERS

6

0,292

React-EU regionaal

Verleend

Congestiemanagement & Power Balancing (CPB)

6

1,180

React-EU regionaal

Verleend

CRISIS CONTROL

6

0,196

React-EU regionaal

Verleend

Digitalisering van de bloedafname

6

0,750

React-EU regionaal

Verleend

Underground Lab Beursgebied

6

0,263

React-EU regionaal

Aangevraagd

Landschap in beeld

6

1,807

React-EU regionaal

Aangevraagd

Iedereen verzekerd van deelmobiliteit

6

0,396

React-EU regionaal

Aangevraagd

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22