Algemene programmadoelstelling

Utrechters zijn betrokken bij elkaar, ondernemen samen activiteiten en iedereen kan zichzelf zijn. Zij
kunnen sporten en bewegen in een toegankelijke en kwalitatief goede infrastructuur.

Versterken sociale basis
De coronacrisis heeft veel impact gehad op de sociale basis. Juist daar waar mensen elkaar konden ontmoeten, meedoen en sporten was veel niet mogelijk of toegestaan. Ondanks deze beperkingen kon ondersteuning voor kwetsbare doelgroepen doorgaan. De sociale basis heeft haar onschatbare waarde bewezen door ondanks alles ontmoeting en burenhulp te blijven stimuleren en faciliteren.

Gezond stedelijk leven voor iedereen

We leveren een bijdrage aan het realiseren van veerkracht en gelijke kansen voor iedereen in Utrecht. In onze stad doet iedereen ertoe en kan iedereen meedoen. Ondanks de beperkingen door de coronamaatregelen konden de meest kwetsbare doelgroepen blijven meedoen in bijvoorbeeld de buurtaccommodaties. Ook dit jaar zijn maatschappelijke voorzieningen aangepast om mee te groeien met de verandering van de stad.

De Utrechtse Sportagenda
De Sportagenda is vastgesteld aanvullend op de Sportnota waarvan de ambities nog steeds actueel zijn.
We hebben het volgen, spiegelen, leren concreet handen en voeten gegeven binnen de verschillende thema’s van de sportagenda. Dit hebben we gedaan door spiegelgesprekken te voeren met sportaanbieders, sporters en andere betrokken over data, activiteiten, netwerken en samenwerking.

Corona
Precies de plekken waar mensen elkaar konden ontmoeten en meedoen, werden hard geraakt door de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus. (Sport)verenigingen moesten tijdelijk de deuren sluiten, de komst van het scannen van de Coronapas zorgde voor wisselende reacties bij gebruikers van onder andere accommodaties, de zoektocht naar hoe vrijwilligers te behouden, de mentale gezondheid die meer onder druk is komen te staan zijn voorbeelden van de impact op de sociale basis.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Het resultaat van Samenleven loopt op totaalniveau in de pas met de begroting 2021 (positief resultaat van € 241 k). De effecten van Corona zijn zichtbaar in de financiële cijfers. Enerzijds doordat er extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor bijvoorbeeld subsidies/noodsteun aan buurthuizen. Daarnaast zijn de buurthuizen tijdelijk gesloten geweest. Dit heeft tot lagere huurinkomsten, maar vooral lagere exploitatiekosten geleid. Verder is een aantal projecten als gevolg van overheidsmaatregelen uitgesteld, waardoor bepaalde uitgaven (nog) niet zijn gedaan.

In het resultaat van Sport zijn de effecten van de coronacrisis duidelijk zichtbaar (positief resultaat van 4,6 miljoen euro). Als gevolg van overheidsmaatregelen zijn de sportaccommodaties en zwembaden het afgelopen jaar tijdelijk gesloten geweest. Dit is zichtbaar in lagere exploitatiekosten. Daarnaast is het steunpakket voor ijsbanen en zwembaden (SPUK IJZ) ook dit jaar weer van toepassing en worden de kwijtgescholden huuropbrengsten door het rijk vergoed (TVS-regeling). Ook voor de sport is een noodsteunpakket beschikbaar gesteld.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

% niet-sporters
De definitie van ‘niet-sporter’ is iemand van 19 jaar of ouder die niet minstens één keer per week aan sport doet. In 2020 gaf 35,9% van de Utrechters aan niet wekelijks te sporten. Landelijk is dit 49,3%.
Bij de meting in 2016 was dit 38,4% van de Utrechters. We zien dus een afname van het aantal niet-sporters, en dus een toename van het aantal structurele sporters.

De cijfers worden overgenomen van de VNG-site ‘Waar staat je gemeente’, en de data op deze site wordt verkregen uit verschillende bronnen en onderzoeken zoals burger- en ondernemerspeilingen, het CBS en andere centrale databronnen. Deze meting wordt eens per vier jaar gedaan.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

-7.188

-7.451

-7.474

-7.202

-272

-7.795

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

-20.556

-20.161

-20.979

-20.616

-363

-21.513

19-1-3-1

Versterken veerkracht

-4.231

-4.323

-4.903

-4.637

-266

-4.492

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

-910

-747

-1.117

-1.090

-27

-1.147

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

12.467

13.056

-6.379

-5.159

-1.221

-8.745

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

-6.178

-6.384

-7.209

-6.367

-841

-7.575

19-2-1-3

Zwembaden

-5.389

-6.247

-7.786

-6.587

-1.200

-5.746

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

-866

-1.079

-2.294

-1.692

-603

-1.116

19-2-2-1

Sportstimuleren

-4.167

-4.069

-3.954

-3.854

-100

-4.438

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

-399

-420

-415

-412

-3

-427

19-2-3-2

Sportevenementen

-1.828

-1.729

-548

-540

-8

-2.263

Totaal

 -39.245

 -39.554

 -63.059

 -58.156

 -4.902

 -65.256

Bovenstaande tabellen geven een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22