Jaarrekening

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

De Gemeente Utrecht krijgt voor diverse doeleinden aanvullende rijksmiddelen. Deze middelen worden verantwoord per doelstelling via de Single Information Single Audit (SiSa) bijlage. Deze jaarlijkse bijlage is bedoelt zowel als tussentijdse verantwoording als ook voor de eindverantwoording. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties coördineert de SiSa verantwoording. De diverse ministeries blijven verantwoordelijk voor de regelingen, zowel in uitvoering als in verantwoording.
De Sisa verantwoording richting het Rijk vind niet plaats via deze jaarverantwoording, maar via een separate aanlevering van de bijlage en bijbehorende stukken aan het CBS.
Tevens krijgt de Gemeente Utrecht middelen als cofinanciering vanuit de Provincie Utrecht. Met de Provincie Utrecht is afgesproken dat deze middelen eenzelfde audit proces ondergaan als de rijksregelingen. Deze tussentijdse verantwoording als ook eindverantwoording zal met de bijbehorende stukken aan het subsidiebureau van de Provincie Utrecht worden aangeboden.
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22