Algemene programmadoelstelling

In 2021 werden de verschillen tussen twee groepen ondernemers steeds groter. Een deel van de Utrechtse ondernemers en instellingen had geen last van de coronamaatregelen of kon daardoor juist extra groeien. Een ander deel begon én eindigde het jaar echter met een lockdown. Door deze tweedeling geven de gemiddelde indicatoren niet het volledige beeld. De Utrechtse werkgelegenheid groeide weliswaar, maar een aanzienlijk deel van de bestaande banen in Utrecht werd betaald uit de nationale steunmaatregelen. Ook gingen minder bedrijven failliet dan voorheen, maar het aantal bedrijven met een hoge schuldenlast steeg flink. De groei van werkgelegenheid komt daarnaast door het aantrekken van bedrijvigheid van buiten Utrecht, onder andere via de ROM en onze eigen inzet.

Onze inzet was enerzijds gericht om de nadelige effecten van de coronapandemie en –maatregelen te dempen en anderzijds herstel te bevorderen. Dit deden we met de uitvoering van het maatregelenpakket Werken, Opleiden en Begeleiden én door waar mogelijk getroffen bedrijven te helpen om zo goed als mogelijk om te gaan met de anderhalve meter samenleving en coronamaatregelen.

We richten ons niet alleen op de activiteiten in het hier en nu. Om de beoogde ontwikkelingen zoals aangegeven in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 mogelijk te maken, investeren we nu in de toekomstbestendige werkgelegenheid en werklocaties die hiervoor nodig zijn. Zo helpen we inwoners die kunnen en willen een overstap te maken naar beroepen die nu én in de komende jaren hard nodig zijn, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en bouw-, techniek- en energiesector. Om groei van de werkgelegenheid ook fysiek mogelijk te maken, werken we aan de verdichting van werklocaties. Op deze manier kunnen deze nieuwe banen binnen de bestaande stad een plek krijgen.

Verder werken we aan een sterk investeringsklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden bij te dragen aan een gezondere wereld. Dit betekent naast corona- en arbeidsmarkt gerelateerde activiteiten, ook de inzet op een gezond ecosysteem voor startende en groeiende bedrijven. Dit doen we onder andere via onze samenwerking met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht en het ondersteunen van de benodigde infrastructuur voor start- en scale ups. Via de Utrecht Talent Alliantie werken we met regiopartners samen aan het aantrekken en opleiden van voldoende personeel, nu en in de toekomst.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

17-1-1-1

WERK(nemers) toekomstbestendig

-3.637

-3.245

-3.543

-3.356

-187

-2.746

17-1-1-2

Werken&verblijven in aantrekkelijke stad

-16.263

-16.297

-15.801

-14.800

-1.001

-16.338

Totaal

 -19.901

 -19.542

 -19.345

 -18.156

 -1.188

 -19.084

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22