Algemene programmadoelstelling

In Utrecht streven we er naar dat zoveel mogelijk Utrechters in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Werk en inkomen zijn hiervoor cruciale randvoorwaarden. Utrechters die tijdelijk niet in staat zijn om op eigen kracht in hun levensonderhoud te voorzien en maatschappelijk mee te doen, worden ondersteund.

Net als vorig jaar heeft ook dit jaar voor een groot deel in het teken van Corona gestaan, waarin we hebben gezien dat als gevolg van de maatregelen bepaalde groepen financieel extra zijn geraakt.
In 2021 is daarom sterk ingezet op het ondersteunen van ondernemers en financieel kwetsbare inwoners. Zo is tot eind december uitvoering gegeven aan de Tijdelijke Ondersteuningsmaatregel voor Noodzakelijke Kosten (TONK) en tot 1 oktober aan uitvoering gegeven aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Vanaf 1 oktober is de reguliere regeling voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz) tijdelijk vereenvoudigd om zo de overgang voor ondernemers die nog financiële ondersteuning van de gemeente nodig hebben eenvoudiger te maken. Naast de Bbz is er vanaf 1 oktober jongstleden voor alle ondernemers en zzp-ers ondersteuning door middel van platformdienst Ondernemer Centraal. Hier krijgen ondernemers met geldzorgen hulp, advies en coaching van ervaren Utrechtse ondernemers.

Om het aantal schuldhulpverleningstrajecten te verkorten en laagdrempeliger te maken is er een start gemaakt met de coronasanering. Het aantal schuldregelingen is toegenomen en sneller opgestart. Ook stroomden inwoners die al 2 jaar in een regeling zaten vervroegd uit. Daarmee werden zij tot een jaar sneller schuldenvrij.

Tegelijkertijd zien we dat de verwachte toename van aanvragen voor schuldhulpverlening niet is opgetreden. De overcapaciteit die daardoor ontstond is ingezet om gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen.

Anders dan geprognosticeerd is de afgelopen periode het aantal huishouders met een bijstandsuitkering afgenomen. Onder andere vanwege de verschillende steunmaatregelen en tegelijkertijd de economische groei heeft er een daling van het bijstandsbestand plaatsgevonden. Utrecht sluit het jaar 2021 af met 9.360 bijstandsuitkeringen. Dit is een daling van 4,6 % ten opzichte van vorig jaar.

Tot slot zien we door toenemende inflatie en stijgende lasten in het laatste kwartaal van 2021 dat Utrechters met een minimum inkomen direct financieel worden geraakt. Ter compensatie is daarom eind van het jaar een tijdelijke regeling opgezet om de sterk stijgende energierekening via de bijzondere bijstand te compenseren.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2018

2019

2020

  2021   

Banen*

Aantal banen per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

LISA

960,5

983.9

999,5

Nnb

Netto arbeidsparticipatie

% werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

CBS

72,6

73,3%

71,4

Nnb

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners (18+)

CBS

49,4

47,2

57,5

45,2

Werkloze jongeren **

% 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker

2%

1%

2%

Nnb

Lopende re-integratie
voorzieningen ***

Aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar)

CBS

8,2

9,6

12.1

Nnb

* Deze indicator geeft inzicht in de balans tussen ontwikkeling van de bevolking en de economische ontwikkeling (is er getalsmatig naast elke werkende Utrechter ook een baan). Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Ultimo 2020 waren er 281.080 banen in de gemeente Utrecht. Het LISA werkgelegenheidsregister is een databestand van Stichting LISA met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. De indicator wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl .

**De indicator werkloze jongeren wordt gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl.
***De indicator lopende re-integratievoorzieningen wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl .
Op het moment van schrijven zijn alleen cijfers beschikbaar tot en met het tweede kwartaal van 2021.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

06-1-1-1

Re-integratie

-25.739

-20.808

-25.868

-24.808

-1.059

-28.547

06-1-1-2

Sociale werkvoorziening

-20.375

-21.762

-19.654

-20.088

434

-19.029

06-2-1-1

Verstrekken bijstand

-16.435

-6.276

804

5.156

-4.352

-22.002

06-2-2-1

Armoedebestrijding

-26.645

-26.695

-37.086

-31.068

-6.018

-28.124

Totaal

 -89.194

 -75.542

 -81.804

 -70.809

 -10.995

 -97.703

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22