Algemene programmadoelstelling

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders betrokken de inbreng van inwoners en organisaties bij hun besluiten. De Utrechter stond centraal in onze dienstverlening. Corona beïnvloedde de uitvoering van de doelstellingen zowel positief als negatief. Digitale participatie via DenkMee en de digitale dienstverlening kregen de wind in de rug. Maar de coronamaatregelen belemmerden ook de mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten. Bewonersavonden, raadsinformatiebijeenkomsten en collegevergaderingen waren noodgedwongen digitaal en er konden geen inwoners als gast van de raad worden uitgenodigd.

De kracht van de stad zit in de mensen. Bewoners zetten zich op allerlei manieren in voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders betrokken de inbreng van inwoners en organisaties bij hun besluiten.

De gemeenteraad gebruikte de website en social mediakanalen Twitter, Instagram, Facebook en YouTube om inwoners op de hoogte te houden van de activiteiten van de raad. Steeds meer mensen wisten die informatie te vinden. De website had 86.247 bezoekers, dat is 14.000 meer dan in 2020. Ook het aantal volgers op de social mediakanalen van #raad030 groeide, waarbij Twitter met 10.168 volgers het populairste kanaal was.

Het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) voerde het dagelijks bestuur van gemeente Utrecht binnen de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Het college werkte nauw samen met bewoners, ondernemers en partners op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Door effectieve belangenbehartiging voorafgaand aan de formatieonderhandelingen, krijgt Utrecht extra middelen uit het regeerakkoord voor onder meer woningbouw, ondermijning en het lerarentekort. Op Europees niveau heeft Utrecht zich verbonden aan de Europese Green Deal en op de klimaattop COP26 in Glasgow vroegen we aandacht voor de positie van steden in de klimaattransitie.

Bewoners maken de stad vanuit hun eigen motivatie, hun talenten en mogelijkheden. Meer inwoners participeerden om beleid, plannen of activiteiten van de gemeente te beïnvloeden en meer inwoners namen een initiatief of dienden een idee of petitie in. Bijna 15.000 reacties kwamen binnen op de vijftien projecten via het online participatieplatform Denkmee en eind 2021 waren in acht wijken wijkplatforms actief. Het Initiatievenfonds is voor 86% besteed waarmee 908 initiatieven zijn ondersteund

Onze dienstverlening werd in grote mate beïnvloed door corona. De fysieke dienstverlening moest een aantal keren op en afgeschaald worden en de 1,5 meter regel gold bijna het hele jaar. Het betekende dat de dienstverlening die digitaal kon, wij die ook digitaal probeerden uit te voeren. Daardoor konden inwoners als het noodzakelijk en urgent was, altijd een fysieke afspraak maken op het Stadskantoor of op een van de wijkservicepunten. Nieuwe manieren van dienstverlening, als videobellen, het thuisbezorgen van reisdocumenten en de virtuele assistent Gem, zijn reguliere werkwijzen geworden. De virtuele assistent Gem kan als chatbot vragen beantwoorden over verhuizen, reisdocumenten en rijbewijs. Daarnaast kan Gem inwoners met vragen over de 20 landelijk meest gevraagde gemeentelijke producten en diensten, verwijzen naar de juiste online plek voor het antwoord op hun vraag. Op deze manier konden we ondanks beperkende omstandigheden de dienstverlening op peil houden.

We analyseerden ook klantdata om onze dienstverlening te verbeteren en om de gevolgen van de coronacrisis te monitoren. Sinds juli 2021 versturen wij iedere twee weken de gemeentebrede Nieuwsbrief Utrecht naar 9.000 abonnees. Abonnees kunnen aangeven over welk onderwerp of buurt of wijk ze informatie willen ontvangen. De nieuwsbrief vervangt zestien afzonderlijke nieuwsbrieven en daarmee is de eerste fase van dit project succesvol afgerond. Ook hebben wij een nieuw meldingen systeem ‘Signalen’ geselecteerd waar we in 2022 mee gaan werken.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

01-1-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

-2.883

-2.317

-2.461

-2.104

-357

-3.073

01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

-8.713

-8.928

-9.462

-8.143

-1.319

-10.216

01-2-2-1

Bewoners betrekken

-10.388

-9.305

-9.928

-9.508

-421

-10.075

01-2-3-1

Juist bestand persoonsgegevens

-2.899

-4.689

-7.434

-5.922

-1.512

-4.299

01-2-3-2

Informatie aan bewoners

-8.412

-8.531

-9.290

-8.965

-325

-9.798

01-2-3-3

Publieksdienstverlening

-1.104

-1.014

-1.179

-1.204

26

-1.141

Totaal

 -34.399

 -34.783

 -39.753

 -35.845

 -3.908

 -38.602

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22