Jaarrekening

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:

  • kasstromen uit operationele activiteiten
  • kasstromen uit investeringsactiviteiten en
  • kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.

x € 1.000

Omschrijving

Uitkomst
2021

Kasstromen uit operationele activiteiten:

Exploitatieresultaat voor bestemming

29.551

Aanpassing voor:

Afschrijvingen en waardeverminderingen

60.960

Mutatie voorzieningen

-15.116

Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG)

-3.349

Totaal aanpassingen

42.495

Voorraden en onderhanden werk

-38.565

Mutatie in werkkapitaal

Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen)

3.007

Kortlopende schulden (excl. kortlopende leningen en bank)

-1.033

Overlopende activa

17.036

Overlopende passiva

29.663

Totaal mutatie werkkapitaal

48.673

Kasstroom uit operationele activiteiten

82.154

Kasstromen uit investeringsactiviteiten:

Investeringsuitgaven

-162.875

Desinvesteringen en bijdragen derden

52.788

Totaal investeringen/desinvesteringen

-110.087

Verstrekking van geldleningen (UG)

0

Ontvangen aflossingen op geldleningen UG

3.448

Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen

3.448

Mutatie kapitaalverstrekkingen

-2.927

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-109.566

Kasstromen uit financieringsactiviteiten:

Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist

-5.000

Mutatie kortlopende geldleningen

76.000

Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG)

30.000

Betaalde aflossingen op geldleningen OG

-75.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

26.000

Mutatie geldmiddelen

afname

1.412

Saldo liquide middelen per 31 december 2020

3.024

Saldo liquide middelen per 31 december 2021

1.612

Mutatie geldmiddelen

afname

1.412

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22