Paragrafen

Corona

De uitbraak van het coronavirus heeft in zowel 2020 maar ook heel 2021 de wereld op zijn kop gezet. De ingrijpende gevolgen ervan zijn tot de dag van vandaag merkbaar in de samenleving en daarmee ook in Utrecht. In de zomer 2021 waren de vooruitzichten positief: de meeste mensen waren gevaccineerd en er werden weer plannen gemaakt om de coronamaatregelen stapsgewijs af te bouwen. Helaas liep het in het tweede half jaar 2021 minder rooskleurig. De situatie verslechterde en we kwamen eind 2021 wederom in een lockdown.
In de Voorjaarsnota 2021 en bij de Tweede Bestuursrapoortage 2021 hebben we gerapporteerd over de ontwikkelingen van de coronapandemie en daarin ook de -verwachte- financiële gevolgen.
Bij de tweede bestuursrapportage 2021 gingen we uit van een totaalbedrag aan onvermijdelijke kosten voor 2021 van 9,287 miljoen euro (inclusief compensatie van het Rijk). De uiteindelijke kosten zijn in 2021 uitgekomen op 12,955 miljoen euro.

Hieronder is per programma weergegeven wat de onvermijdelijke kosten zijn geweest in 2021.

De werkelijke gevolgen van de corona-uitbraak in deze jaarstukken hebben wij verwerkt bij de verantwoording van het gevoerde beleid bij het betreffende programma. De beleidsmatige en financiële effecten worden daar per doelstelling beschreven en toegelicht, onder een afzonderlijke kopje corona.       
In 2022 zullen wij nog door het Rijk gecompenseerd worden voor een deel van de gemiste opbrengsten in 2021. In de jaarrekening 2021 zijn conform de richtlijnen echter alleen de bijdragen verwerkt vanuit het Rijk die we in 2021 daadwerkelijk ontvangen hebben (de bedragen uit de decembercirculaire en de steunpakketten 4 tot en met 6).   

bedragen x € 1.000

Programma

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Bewoners en Bestuur

2.298

378

993

105

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

152

126

0

1.589

Duurzaamheid

0

0

0

0

Bereikbaarheid

1.500

422

0

5.361

Openbare Ruimte en Groen

2.741

0

175

1.034

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

0

0

0

0

Werk en Inkomen

41.062

32.623

5.698

0

Onderwijs

430

0

0

0

Volksgezondheid

500

0

0

0

Ondersteuning op maat

4.000

0

0

0

Veiligheid

767

0

60

119

Cultuur

0

0

173

0

Samenleven en Sport

3.228

3.228

0

263

Utrechts Vastgoed

257

0

0

216

Algemene middelen

0

13.741

0

2.163

Overhead

2.787

0

0

0

Totaal

59.722

50.518

7.099

10.850

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22