Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

De inzet van het programma Volksgezondheid richt zich op drie opgaven:

  1. Het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen; deze inzet geldt voor alle Utrechters.
  2. Het verkleinen van gezondheidsverschillen; deze inzet is gericht op specifieke groepen die op gezondheidsachterstand staan en
  3. Het vergroten van gezondheidskennis; deze inzet verspreidt en vergroot actuele kennis over de gezondheid van Utrechters.

Bij ons werk aan gezondheidswinst spelen we in het bijzonder in op vijf onderliggende oorzaken van gezondheid: leefstijl, mentale factoren en stress, zorg- en hulpverlening, fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving. Het is hiermee gelukt in 2021 de brede blik op gezondheid vast te houden en niet te vervallen tot het medische aspect van gezondheid.

Corona

Tegelijkertijd is duidelijk dat corona een grote wissel heeft getrokken op de stad en ook op onze organisatie en de uitvoering van onze taken en speerpunten. Bij het opstellen van de begroting voor 2021 hebben we de effecten van corona in 2021 onderschat. Zo is de situatie bij de Jeugdgezondheidszorg(JGZ) een van bewegen in de krapte. Het al langer durende tekort aan personeel werd in 2021 gecombineerd met veelvuldig uitval door corona in 2021. Dat heeft veel gevraagd van de flexibiliteit binnen de dienstverlening van de JGZ. We hebben daardoor in 2021 minder kunnen betekenen op de ambities om de beweging naar de voorkant te versterken en nog meer samen te werken binnen het sociaal domein. Met tijdelijke middelen hebben we wel extra interventies voor gezinnen aan kunnen bieden (zie ook JGZ). Maar dit continueren met ingang van 2023 zonder extra middelen is niet reëel. Ondanks de krapte, zijn we trots dat we toch bijna alle kinderen hebben kunnen zien. Daarnaast is conform begroting meer focus aangebracht in de speerpunten van ons volksgezondheidsbeleid, om ruimte te kunnen maken voor de beleidsontwikkeling op de speerpunten ‘Psychische gezondheid’ en ‘Gezond ouder worden’.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

-24.145

-24.727

-26.596

-26.533

-63

-25.693

Totaal

 -24.145

 -24.727

 -26.596

 -26.533

 -63

 -25.693

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22