Algemene programmadoelstelling

We vinden het belangrijk dat iedereen in Utrecht een gezond leven kan leiden, mee kan en mag doen, zich kan ontwikkelen en de ruimte voelt om zichzelf te zijn. Dit geldt ook voor alle Utrechtse leerlingen en studenten. We weten dat dit voor de één lastiger is dan voor een ander. We zien hierin ook verschillen tussen wijken in de stad. Samen met bewoners, partners en bedrijven werken we aan gelijke kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Ook 2021 werd gedomineerd door de pandemie en dit had gevolgen voor de uitvoering van ons werk en dat van onze partners. De scholen hadden hun handen vol aan de voortgang van het onderwijs en de steeds veranderende corona-maatregelen. Ondanks dat hebben we met elkaar veel kunnen bereiken. Veel is te danken aan de flexibiliteit van onze partners in de stad, zoals die van leerlingenvervoer die er voor zorgen dat kwetsbare leerlingen tijdens de lockdowns toch naar de noodopvang kunnen gaan.

Gelijke kansen
Het nieuwe aanmeldbeleid is een belangrijke mijlpaal voor meer gelijke kansen voor alle ouders in onze stad bij de aanmelding op een basisschool. Positief was ook het zomerprogramma dat we hebben kunnen aanbieden aan leerlingen die daar het grootste voordeel van hadden. Verder hebben de brede scholen ervoor gezorgd dat hun activiteiten ondanks alle maatregelen door bleven gaan. En het afgelopen jaar hebben we ingezet op het verbeteren van de toeleiding naar VE en is er een lichte stijging van het percentage kinderen dat is aangemeld en deelneemt aan de voorschool. Dit alles hebben we kunnen bereiken zonder extra middelen door binnen het programma onderwijs te prioriteren.

Onderwijshuisvesting
Het Uitvoeringsplan Utrechtse kindcentra (UK’s) was een belangrijke stap voor onderwijshuisvesting evenals de nieuwe verordening die van start ging. In het voorjaar hebben we met behulp van partners in de stad tijdelijk extra vierkante meters ter beschikking kunnen stellen aan het middelbaar onderwijs. Daarmee konden de scholen van maart tot en met mei onderwijs verzorgen op 1,5 meter afstand en konden leerlingen toch zo veel mogelijk fysiek onderwijs volgen. Een zorgwekkende belemmering voor onderwijshuisvesting zijn wel de aanzienlijk stijgende bouwkosten, een gevolg van meerdere oorzaken.

MBO en lerarentekort
Voor het MBO was er de oplevering van het onderzoek naar stage discriminatie met aanbevelingen waaraan nu gewerkt wordt. De aanpak van het lerarentekort is volgens plan uitgevoerd. Het aantal zij-instromers neemt toe en de begeleiding van starters en docenten is verbeterd. De tijdelijke investering van het Rijk in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft gezorgd voor extra banen in het onderwijs, de ambitie om het aantal openstaande vacatures te verlagen is daardoor niet gehaald.

Nationaal Programma Onderwijs
De uitvoering van het gemeentelijke deel van het NPO gaan we baseren op de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van de Utrechtse jeugd na 1,5 jaar Corona, dat in november is uitgevoerd. Dit onderzoek is breder dan alleen onderwijs: we kijken naar jeugd van 0-18+ jaar, naar hun verschillende leefwerelden (thuis, in de wijk, op school, online) en langs verschillende thema’s (o.a. gezondheid, veiligheid en onderwijs).

Nieuwe indeling Programmabegroting 2022
Afgelopen jaar heeft de raad ingestemd met de nieuwe indeling en indicatoren van de programmabegroting 2022 waarmee we beter aansluiten op onze opgaven. De volgende Jaarrekening zal volgens deze nieuw indeling opgebouwd zijn.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2016

2017

2018

2019

2020

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

1,0

0,8

0,90

1,3

2,0

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO

37

37

34

31

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

2,1

2,2

2,3

2,3

1,9

De gegevens uit deze tabel komen van de website Waar staat je gemeente?

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

-36.561

-39.656

-39.987

-37.039

-2.948

-41.030

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

-4.875

-4.538

-5.719

-5.815

96

-5.187

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

-15.255

-13.480

-14.170

-13.958

-212

-22.048

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

-8.644

-8.285

-9.523

-7.949

-1.574

-1.047

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

-14.170

-14.258

-14.477

-14.575

98

-14.971

Totaal

 -79.504

 -80.217

 -83.875

 -79.336

 -4.540

 -84.284

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22