Jaarrekening

Herleiding EMU-saldo uit balans

x € 1.000

Stand per
31-12-2020

Stand per
31-12-2021

Relevante
mutatie (toename) voor EMU-saldo

Activa

(im) Materiële vaste activa

1.687.683

1.736.810

Financiële vaste activa:

- Kapitaalverstrekkingen

10.322

13.249

2.927

- Leningen

35.859

32.411

-3.448

- Uitzettingen > 1 jaar

207

207

0

Totaal Vaste Activa

1.734.071

1.782.677

Voorraden

71.482

110.047

Uitzettingen <1 jaar

132.505

134.498

1.993

Liquide middelen

3.024

1.612

-1.412

Overlopende activa

70.904

53.868

-17.036

Totaal Vlottende Activa

277.915

300.025

Totaal Activa

2.011.986

2.082.702

-16.976

Toename relevante activa (A)

Passiva

Eigen vermogen

822.548

852.099

Voorzieningen

78.183

63.067

Vaste schuld

836.921

788.572

-48.349

Totaal Vaste Passiva

1.737.652

1.703.738

Vlottende schuld

76.847

151.814

74.967

Overlopende passiva

197.487

227.150

29.663

Totaal Vlottende Passiva

274.334

378.964

Totaal Passiva

2.011.986

2.082.702

56.281

Toename relevante passiva (B)

EMU-saldo

-73.257

(A)-(B)

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22