Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.

Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We zetten in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal, waaronder bij het complex Magazijn de Zon. In 2021 is het Ambitiedocument Maatschappelijke Waarde Vastgoed vastgesteld. Het ambitiedocument laat zien welke visie de gemeente heeft om maatschappelijke waarde te creëren en hoe we dat voor elkaar willen krijgen.
Magazijn de Zon: Het voormalige gebouw van de Bibliotheek en boekwinkel Broese krijgt vanaf 2025 een nieuwe invulling. Om te bepalen wat er uiteindelijk in komt, hebben wij afgelopen najaar inwoners, ondernemers en bezoekers gevraagd mee te denken over de invulling van het pand. Mede op basis van deze bijeenkomsten is een plan met duidelijkheid voor de benodigde investering in het pand opgesteld.
Ondanks de coronacrisis gaat het restauratiewerk aan de Domtoren door en ligt deze in 2021 goed op planning. Zo is het Carillon ingepakt maar gaan de bespelingen gewoon door. De campagne Van Dom tot Steengoed, hoe duurzaam en circulair om te gaan met vrijkomend materiaal van de renovatie is in 2021 gestart.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

Doelstelling 2

2. Beheren en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen naar tevredenheid van huurders en eindgebruikers

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

12-1-1-1

Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten

10.014

8.615

19.212

16.485

2.727

5.587

Totaal

 10.014

 8.615

 19.212

 16.485

 2.727

 5.587

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22