Algemene programmadoelstelling

Op 14 maart 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. Hierin is vastgesteld dat het hoofddoel van het Utrechts veiligheidsbeleid is te focussen op vier aandachtsgebieden en daarbij het huidige niveau van veiligheid tenminste vast te houden. Afgemeten aan de geregistreerde criminaliteit lijkt die ambitie realiseerbaar, echter onder andere de ondermijnende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit laten ook een ander beeld zien waarop eind 2021 een stadsbreed offensief is ingezet (Nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’).
We houden vast aan de basis op orde (wat al een ambitie op zich is gezien de druk op de politiecapaciteit) en de vier andere ambities: verkeersveiligheid, digitale veiligheid (cyber), zorg & veiligheid en ondermijning.

Corona
We hebben ingezet op de voorgenomen maatregelen en acties uit de Programmabegroting. Echter heeft -net als vorig jaar- corona en de daarmee samenhangende beperkte capaciteit (ook bij partners) geleid tot het moeten bijstellen van de ambities. Daarnaast konden bepaalde maatregelen en acties niet worden uitgevoerd door de beperkingen van de maatregelen voor het tegengaan van verspreiding van corona. Zo heeft dit invloed gehad op bewustwordingssessies / trainingen, persoonsgerichte aanpak vanuit zorg- en veiligheidshuis en de re-integratie van ex-gedetineerden. Verder zijn specifieke corona-gerelateerde werkzaamheden uitgevoerd, zoals het ondersteunen en adviseren van de voorzitter van de veiligheidsregio (VRU) en adviseren van de burgemeester op het terrein van openbare orde en handhaving (denk hierbij bijvoorbeeld aan de nachtelijke sluitingen van parken).

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Doelstelling 1

1. Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het huidige niveau (2018) van veiligheid tenminste te behouden.

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Het programma Veiligheid heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

-51.949

-51.734

-55.778

-55.040

-739

-56.646

Totaal

 -51.949

 -51.734

 -55.778

 -55.040

 -739

 -56.646

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22