Algemene programmadoelstelling

Utrecht is een aantrekkelijke stad. Die aantrekkingskracht heeft tot gevolg dat steeds meer mensen in Utrecht willen wonen, werken of verblijven. De huidige verwachting is dat Utrecht in 2040 meer dan 450.000 inwoners heeft en er behoefte is aan ongeveer 60.000 extra woningen en ruim 80.000 arbeidsplaatsen.

De groei benutten we om gezond stedelijk leven voor iedereen te versterken waarbij we kiezen voor een
balans tussen de bestaande stad en de groei van de stad. Wat ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’
betekent voor het ruimtelijk toekomstperspectief is uitgewerkt in de RSU (vastgesteld in 2016) en
verdiepen we in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU2040). De RSU2040 'de tienminutenstad' is vastgesteld op 15 juli 2021.

Voor de realisatie van de Utrechtse opgaven en het versterken van de economische kansen voor bedrijven in de regio benutten we ook de Europese en mondiale ontwikkelingen. Zo nemen we deel aan diverse netwerken op Europees en mondiaal niveau en doen aanvragen voor Europese subsidies voor innovatieve projecten die aansluiten bij de opgaven van de stad zoals neergelegd in het collegeakkoord Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen en zoals vastgesteld in onder andere strategische koersdocumenten als Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en de Regionale Economische Agenda (REA).

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

8. Vhrosv

14,9

16,3

16,0

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

02-1-1-1

Het opstellen van ruimtelijke kaders

-1.437

2.631

-8.633

-3.680

-4.953

1.329

02-1-1-2

Voorbereiden/realiseren bouwrijpe grond

36.347

202.911

20.105

20.076

29

3.637

02-1-1-3

Samenwerken met partners

-1.379

-1.386

-1.421

-1.547

126

-1.468

02-1-2-1

Conversies en bestemmingswijzigingen

10.411

13.083

5.771

8.778

-3.007

2.767

02-1-2-2

Uitgeven gemeentelijk grondbezit

5.725

6.300

1

658

-657

3

02-1-2-3

Erfpachtbeheer

9.796

10.209

9.978

10.227

-249

10.308

02-1-3-1

Toetsen en toezicht houden vergunningen

2.318

6.619

1.897

1.413

484

6.617

02-1-3-2

Toezicht op naleving van milieuregels

-4.444

-3.964

-5.854

-5.882

28

-5.760

02-2-1-1

Passende huisvesting

11.904

12.244

-2.838

-2.675

-164

-2.857

02-3-1-1

Monumentale en cultuurhistorische waarde

488

520

-2.584

-2.707

123

-2.604

Totaal

 69.729

 249.166

 16.422

 24.662

 -8.240

 11.973

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22