Algemene programmadoelstelling

We werken aan gezond stedelijk leven in onze stad voor mens en dier. Daarbij zoeken we naar een balans tussen vergroening en verdichting in een goed onderhouden openbare ruimte.

Om dit mogelijk te maken hebben we de Groene Schaalsprong laten verankeren in de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU2040) en de Visie Klimaatadaptatie die eind 2021 aan de raad is aangeboden voor besluitvorming. Binnenstedelijk gaat het om 440 ha vergroening en om rondom de stad wordt nog eens 250 ha groen toegevoegd.

Gezond Stedelijk Leven

 • Voor de gezondheid van inwoners willen we van Utrecht een beweegvriendelijke stad maken met voldoende aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplekken met veel groen, water, bankjes en sanitaire voorzieningen en sporttoestellen. Daarvoor hebben we een Visie Speelruimte met daarin een geactualiseerde speelruimtenorm aan de raad aangeboden voor besluitvorming.
 • We werken steeds meer vanuit de groene waarden en structuren die er in de stad zijn. We houden zo veel mogelijk wat we hebben, voegen extra groen toe en werken aan een vergroting van de biodiversiteit. We leggen groen vooral aan in de groenarme buurten en buurten met een gezondheidsachterstand. We betrekken hier bewoners bij via Platform Buurtnatuur030 en de zelfbeheerpunten.
 • Samen met regionale partners zoeken we naar mogelijkheden voor het vergroten van de recreatiegebieden. Dat is nodig voor de groei van de stad en regio.
 • Voor het welzijn van dieren streven er naar om de gevonden dieren terug te laten keren in hun natuurlijke omgeving of bij de eigenaar.

Klimaatbestendige stad

 • Om de stad weerbaar te maken tegen klimaatveranderingen zetten we groen en ons water- en rioleringssysteem in. Hemelwater moeten we zoveel mogelijk vasthouden zodat we het kunnen gebruiken voor het groen in droge periodes. Dat vraagt dat we bij het vervangen van onze riolering het afvalwater en het hemelwater scheiden. De toename van de jaarlijkse vervangingsinspanning als gevolg van de leeftijdsopbouw van het rioleringssysteem biedt kansen om dit te realiseren. We hebben deze aanpak beleidsmatig uitgewerkt in de Visie Klimaatadaptatie en de Visie Water en Riolering, die we eind 2021 voor besluitvorming aan de raad hebben aangeboden.
 • Ook stimuleren we bewoners om hun eigendommen te vergroenen, zoals met het uitdelen van bomen in het kader van Utrecht 900 jaar, met de zeer succesvolle groenedaken subsidie en activiteiten in het kader van Waterproof030.

Ontwikkelend beheer

 • Om de openbare ruimte veilig te kunnen gebruiken en de kwaliteit op peil te houden en te verbeteren is er veel beheer en onderhoud nodig. In veel naoorlogse wijken raakt de openbare ruimte op leeftijd waardoor onderhoud en vernieuwing noodzakelijk is. Ook zorgt de toenemende druk op de openbare ruimte voor een grotere beheeropgave.
 • Met de Nota Beheer Openbare Ruimte is de beheeropgave en de omvang van het achterstallig onderhoud in beeld gebracht. Met ‘ontwikkelend beheer’ zetten we in op een integrale aanpak, waarbij we opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, vergroening, mobiliteit, woningbouw, de energietransitie en digitalisering waar mogelijk meenemen. De komende jaren geven we daar invulling aan, waarbij we 2021 en 2022 beschouwen als overgangsjaren.
 • Met het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) - die eind 2021 voor de eerste keer naar de raad is gestuurd - laten we zien hoe de ambitie van ontwikkelend beheer wordt vertaald naar onze beheerprojecten.

Regie op de ondergrond

 • We willen goed regie kunnen voeren op het gebruik van de ondergrond. Daarvoor hebben we eind 2021 de herziene Verordening kabels en leidingen en bijbehorende Nadere regel (Handboek) aan u aangeboden voor besluitvorming. Ook is gestart met de voorbereiding voor een Visie Ondergrond.

Schoon

Afvalinzameling

 • Met de afvalinzamelingsmethodiek ‘Het Nieuwe Inzamelen’ willen we door een combinatie van bron- en nascheiding meer grondstoffen gescheiden inzamelen en hergebruiken. Hierdoor ontstaat minder restafval.
 • We willen Utrechters stimuleren om het afval op de juiste wijze aan te bieden, zodat het niet naast de container of elders in de openbare ruimte terechtkomt.

Doelenboom

 Bovenstaande afbeelding geeft de doelenboom van het programma weer. Dat wil zeggen de doelstelling(en) en subdoelstelling(en).

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Verplichte BBV Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2020

Realisatie
2020

Actuele
begroting
2021

Realisatie
2021

Resultaat
2021

Actuele
begroting
2022

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

-45.830

-43.363

-51.889

-42.563

-9.326

-50.612

05-1-2-1

Gemeentelijke Watertaken

9.907

11.244

10.350

10.002

348

10.319

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

-15.770

-15.675

-16.991

-16.898

-93

-17.065

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

-15.492

-15.876

-16.800

-16.347

-452

-17.487

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

1.541

-40

915

1.071

-156

1.771

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

-3.308

-3.259

-3.888

-3.814

-74

-3.278

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

-1.614

-1.636

-1.654

-1.846

192

-1.706

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

-524

-543

-617

-641

24

-632

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

12.631

9.341

12.171

12.766

-595

13.600

Totaal

 -58.459

 -59.805

 -68.402

 -58.271

 -10.131

 -65.088

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22