Programma's

Overhead

Algemene programmadoelstelling

De maatschappelijke opgaven van de stad zijn leidend voor onze organisatie. Het programma Overhead ondersteunt dit opgavegericht werken binnen de Gemeente Utrecht.

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

Wat heeft dat gekost?

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

14-4-1

Overhead organisaties

532

1.811

534

534

1.220

685

535

14-5-1

F&C, JZ, Inkoop

189

508

211

196

281

85

204

14-6-1

M&O

2.062

2.270

2.112

2.112

2.262

150

2.176

14-7-1

Informatie – en procesmanagement

928

1.023

949

948

666

-283

975

14-8-1

Advies en ondersteuning

507

682

509

525

375

-150

577

Totaal Baten

4.218

6.293

4.316

4.316

4.803

487

4.468

Lasten

14-1-1

Ten behoeve van Raad

0

0

0

0

0

0

0

14-4-1

Overhead organisaties

45.461

47.626

46.398

49.611

51.044

-1.433

49.598

14-5-1

F&C, JZ, Inkoop

13.101

14.796

13.668

13.822

14.040

-218

13.331

14-6-1

M&O

48.217

49.080

47.890

51.374

50.528

846

48.669

14-7-1

Informatie – en procesmanagement

49.865

51.334

47.871

50.594

50.116

478

52.040

14-8-1

Advies en ondersteuning

12.964

12.770

13.934

16.336

14.196

2.140

16.896

Totaal Lasten

169.607

175.606

169.761

181.737

179.924

1.814

180.534

Saldo baten en lasten

-165.389

-169.313

-165.445

-177.421

-175.121

2.301

-176.066

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

2.860

2.860

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

1.249

4.332

0

1.425

4.470

3.045

179

Saldo na mutaties reserves

-167.000

-167.840

-165.445

-175.996

-170.650

5.346

-175.887

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

 

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

Algemeen
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de financiële afwijkingen van de verschillende bedrijfsvoering onderdelen. De inhoudelijke toelichting vindt u onder Paragraaf Bedrijfsvoering.

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

14-4-1 Overhead organisaties

Betreft de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.

 • Baten die niet bij het programma overhead horen en die door middel van een boeking op de lasten zijn doorberekend aan het primair proces.
 • Een niet begrote subsidie ontvangen voor het project ‘De Stad als Dagelijks Evenement’.
 • Diverse incidentele voordelen en één incidenteel nadeel bij verschillende organisatieonderdelen

416

105

164

Totaal

685

14-5-1 F&C, JZ, Inkoop

De baten van het onderdeel F&C, JZ en Inkoop zijn hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan inkomsten door detachering van personeel.

85

Totaal

85

14-6-1 M&O

De baten van het onderdeel HRM en Facilitaire Zaken zijn hoger dan begroot. Dit is toe te schrijven aan opbrengsten door detachering en inzet van medewerkers bij derde partijen.

150

Totaal

150

14-7-1 Informatie – en procesmanagement

De baten van onderdeel Informatie- en Procesmanagement lager dan begroot doordat afdeling Delivery minder inkomsten heeft gegenereerd

-283

Totaal

-283

14-8-1 Advies en ondersteuning

De baten van het onderdeel Advies en Ondersteuning zijn lager dan begroot. Dit is met name toe te schrijven door een negatief resultaat bij het Projectmanagementbureau.

-150

Totaal

-150

Totaal baten

487

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

14-1-1 Overhead organisaties

Betreft de baten van de decentrale overhead bij de organisatieonderdelen.

 • Een boeking op de lasten om baten die niet bij het programma overhead horen door te berekenen aan het primair proces (zie ook hierboven onder 'baten').
 • Een nadeel bij Werk en Inkomen, hier staat een niet begrote onttrekking aan de vaste activareserve Wigo4it tegenover (zie in bovenstaande tabel onder Mutaties reserves).
 • Werk en Inkomen heeft ook een voordeel op het overheadpersoneel.
 • Een negatief resultaat bij Maatschappelijke Ontwikkeling op de decentrale overhead.
 • Een nadeel bij Veiligheid ontstaan doordat er bij de migratie naar het nieuwe HR systeem bepaalde functies onterecht als overhead zijn aangemerkt waardoor de personeelslasten de overheadbudgetten overschrijden. Hier staat een voordeel bij het programma Veiligheid tegenover.
 • Een overschrijding bij Volksgezondheid vanwege extra ondersteuning van de managers Jeugdgezondheidszorg. In 2022 gaan we dit via een begrotingswijziging corrigeren.
 • Een voordeel bij Wijken, veroorzaakt door de transitie (organisatieontwikkeling) waarin een verschuiving heeft plaatsgevonden van minder managers naar meer (wijk)adviseurs. Het budget van deze transitie zit nog in het programma Overhead. Hier staat een nadeel op het programma Bewoners en Bestuur tegenover. In 2022 gaan we dit via een begrotingswijziging corrigeren.
 • Overige mutaties

-416

-1.109

427
-341

-349

-116

560

-89

Totaal

-1.433

14-5-1 F&C, JZ, Inkoop

Het negatieve resultaat op de lasten wordt veroorzaakt door:

 • Een overschrijding bij Juridische Zaken door een toename van dwangsommen en proceskosten. Veel externe inhuur in verband met ziekteverzuim en het niet kunnen invullen van vacatures.
 • Een inkooptaakstelling die nog doorbelast moet worden aan de diverse organisatieonderdelen.
 • Een voordeel bij Financiën, dat veroorzaakt wordt door het vertraagd invullen van vacatures in verband met de transitie.
 • Een onderuitputting van het budget bij Inkoop die onder andere veroorzaakt wordt door een bedrag van 0,2 miljoen euro dat niet is verdeeld voor de versterking van circulaire inkoop.
 • Overige mutaties

-662

-500

516

509

-81

Totaal

-218

14-6-1 M&O

Dit positieve resultaat is samengesteld uit de volgende posten:

 • Een voordeel dat voornamelijk bestaat uit lage energie- en onderhoudskosten als gevolg van corona.
 • Een voordeel op de projectbudgetten vanwege ontstane vertragingen. We zullen bestedingsvoorstellen voor dit bedrag indienen om de betreffende projectdoelstellingen in 2022 te kunnen realiseren.
 • Een overschrijding op het budget voor Concernmanagement in verband met de noodzakelijke inhuur van externen.
 • Een nadeel bij de afdeling Productondersteuning door hoge personeelslasten.
 • Overige mutaties.

995

690

-413

-398
-27

Totaal

846

14-7-1 Informatie – en procesmanagement

Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:

 • Niet begrote kosten zijn toe te schrijven aan afschrijvingskosten van reeds afgeronde investeringen uit het ICT-investeringsprogramma. Deze worden gedekt door een even grote onttrekking aan de Vaste Activa Reserve van het ICT Investeringsprogramma. Deze dekking was niet opgenomen in de begroting omdat de omvang vooraf nog niet bekend was.
 • Een onderuitputting op projecten en reguliere programma’s zoals telefonie, informatiebeheer, zaakgericht werken en informatiebeveiliging door vertraging en uitstel.

-1.936

2.414

Totaal

478

14-8-1 Advies en ondersteuning

Het positieve saldo is samengesteld uit de volgende posten:

 • Door schommelingen als gevolg van de groei-/krimpsystematiek voor de overhead is een deel van het budget nog niet verdeeld.
 • Een voordeel in verband met nog door te berekenen loon- en prijsindex.
 • Een positief resultaat op het budget van Bestuursondersteuning vanwege het niet invullen van vacatureruimte.
 • Overige mutaties.

1.670

183
94

193

Totaal

2.140

Totaal Lasten

1.814

Corona
Het programma Overhead heeft afgelopen jaar 2,787 miljoen euro aan niet begrote coronakosten gemaakt. Deze kosten waren het gevolg van de crisis om het werken mogelijk te maken, zowel thuis als veilig op kantoor. Verder is er extra mankracht ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, crisismanagement, beroep en bezwaar en security management.

Onderwerp

IV3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Extra inzet personeel

0.4

1.894

Werken mogelijk maken

0.4

383

Veilig en gezond werken op kantoor

0.4

510

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22