Programma's

Algemene middelen

Algemene programmadoelstelling

Algemene middelen en onvoorzien gaat over de financiële middelen die nog geen bepaald bestedingsdoel hebben. Het zijn middelen waaruit de doelen van alle andere programma’s bekostigd worden.
De algemene middelen worden betrokken bij het financiële beeld van de voorjaarsnota. Het betreft:

 • gemeentelijke belastingen;
 • ontvangen uitkeringen uit het Gemeentefonds;
 • het resultaat op langlopende leningen en dividenden;
 • algemene stelposten die nog te verdelen zijn over de beleidsprogramma's;
 • de stelpost budgetstructuur Leidsche Rijn;
 • een stelpost voor onvoorziene kosten die niet anders kunnen worden gedekt.

Grafiek baten en lasten

Bovenstaande grafieken zijn exclusief de reserves.

x€1.000

Omschrijving

Actuele
begroting
2020

Realisatie 2020

Nominale
begroting 2021

Actuele
begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil
actueel/
realisatie

Actuele begroting 2022

Baten

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

110.604

111.803

113.445

115.445

116.343

898

131.975

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

4.626

3.432

5.374

6.515

3.589

-2.925

5.452

13-3-1-1

Uitkering gemeentefonds

787.522

813.513

822.257

838.474

838.234

-239

842.862

13-4-1-1

Dividenden

46

1.015

946

1.426

1.427

1

646

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

475

1.933

476

551

2.094

1.543

162

13-7-1-1

Algemene stelposten

0

0

0

0

0

0

300

Totaal Baten

903.272

931.697

942.497

962.410

961.688

-722

981.397

Lasten

13-10-1-1

Budgetstructuur Leidsche Rijn

-2.261

0

-1.299

-1.918

0

-1.918

-1.173

13-1-1-1

Onroerendezaakbelasting

5.367

5.517

5.453

5.453

5.718

-265

5.570

13-2-1-1

Precario-, toeristen- en hondenbelasting

290

309

296

296

327

-30

303

13-5-1-1

Langlopende geldleningen

-4.278

-2.795

-5.444

-6.023

-3.924

-2.099

-5.930

13-7-1-1

Algemene stelposten

-250

0

70.152

5.316

5.567

-251

18.972

13-8-1-1

Onvoorzien

159

274

159

159

-95

254

159

Totaal Lasten

-972

3.305

69.317

3.283

7.593

-4.310

17.901

Saldo baten en lasten

904.244

928.392

873.181

959.127

954.095

-5.032

963.496

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

142.320

142.320

31.128

81.480

81.480

0

14.917

Onttrekking reserves

94.620

94.620

93.687

101.510

101.510

0

52.359

Saldo na mutaties reserves

856.544

880.691

935.740

979.157

974.125

-5.032

1.000.938

Financiële toelichting
Hierna lichten wij per onderdeel de belangrijkste financiële ontwikkelingen toe.

 

Afwijking wordt toegelicht

Afwijking hoeft niet te worden toegelicht

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Baten

13-1-1-1 Onroerendezaakbelasting

Voornamelijk door een ontvangsten uit voorgaande jaren voor gebruikers niet-woningen en woningen liggen de baten hoger. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen

898

Totaal

898

13-2-1-1 Precario-, toeristen- en hondenbelasting

De opbrengst hondenbelasting was gering hoger dan begroot door een groter aantal honden waarvoor een aanslag werd opgelegd. De aanslagen precariobelasting 2020 zijn in 2021 opgelegd. De aanslagen 2021 aan het eind van het jaar. In de aanslagen meegenomen dat overheidsmaatregelen ervoor zorgden dat een terras of uitstalling er niet de hele periode kon staan. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen

-2.925

Totaal

-2.925

13-3-1-1 Uitkering gemeentefonds

Op de gemeentefondsuitkering is een gering negatief resultaat behaald.

-239

Totaal

-239

13-4-1-1 Dividenden

Overige mutaties

1

Totaal

1

13-5-1-1  Langlopende geldleningen

 • Lagere rentebaten uit verstrekte geldleningen;
 • Hogere baten vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen (NB deze rentepost dient te worden bezien in relatie tot onderstaande rentelasten voor langlopende leningen);
 • Hogere rentebaten op kortlopend opgenomen geldleningen. Deze leningen werden tegen negatieve rente aangegaan. Dit renteniveau lag lager dan waar wij tevoren van uitgingen waardoor wij hogere baten konden realiseren;
 • Hogere incidentele rentebaten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst.

-61
1.545

50

9

Totaal

1.543

13-7-1-1 Algemene stelposten

Geen baten

0

Totaal

0

Totaal baten

-722

x € 1.000

Toelichting

Bedrag

Lasten

13-10-1-1 Budgetstructuur Leidsche Rijn

Op deze stelpost werd tot en met 2018 jaarlijks, aan de hand van de groei van Leidsche Rijn, budget opgebouwd ter dekking van kapitaallasten en overige eigenaarslasten van maatschappelijke voorzieningen in Leidsche Rijn. De meeste voorzieningen zijn inmiddels gereed of in aanbouw. Hetzelfde geldt voor de nog in te richten openbare ruimte in verschillende gebieden in Leidsche Rijn. De ruimte die jaarlijks in de begroting ontstaat als gevolg van de groei van de stad bestemmen wij voor uitgaven in verband met de groei van de stad. Hiervoor hanteren wij vanaf 2019 een nieuw groeikader conform besluit bij Voorjaarsnota 2018. Om ervoor te zorgen dat Leidsche Rijn kan worden afgebouwd blijft de frictie doorlopen in het nieuwe groeikader. Op het moment dat een voorziening in gebruik wordt genomen, komt het benodigde budget ten laste van deze stelpost. Doordat de opbouw van de stelpost (op basis van inwonerstoename) tijdelijk achterblijft bij de aanwending ervan (voor in gebruik genomen maatschappelijke voorzieningen en openbare ruimte), is tot en met 2021 een nadelig verschil ontstaan van 1,918 miljoen euro.

Per ultimo 2020

Vrijvallend in 2021

 • Incidentele frictiebudgetten Leidsche Rijn 2020 Stadsbedrijven
 • Incidentele frictiebudgetten LR 2020 UVO: Huur tot 2022
 • Positieve aanwas in 2020 door middel van reservering bij Voorjaarsnota 2021
 • Eerste inrichting klaslokalen 2020

Ten laste komend in 2021

 • Incidentele frictiebudgetten Leidsche Rijn 2021 Stadsbedrijven
 • Incidentele frictiebudgetten LR 2021 UVO: Huur tot 2022
 • Kapitaallasten Buurtcentrum Hoge Weide (420 m2) extra in 2021
 • Eerste inrichting klaslokalen 2021

-2.261

1.231
260
1.000
139

-1.910
-266
-15
-96

Totaal

-1.918

13-1-1-1 Onroerende zaakbelasting

Het bedrag aan misgelopen inkomsten als gevolg van kwijtschelding en oninbaar is hoger dan begroot

-265

Totaal

-265

13-2-1-1 Precario-, toeristen- en hondenbelasting

Overige mutaties

-30

Totaal

-30

13-5-1-1 Langlopende geldleningen

 • Hogere lasten door lagere toerekening van interne rente. Deze lagere toerekening is voor het overgrote deel veroorzaakt door een op grond van BBV verplichte nacalculatie van ruim 2 miljoen euro. Deze nacalculatie moest worden doorgevoerd omdat de reguliere omslagrente van 2% zou leiden tot een te hoog renteresultaat. De nacalculatie bedroeg -0,15%, waarmee de omslagrente over 2021 uiteindelijk uitkwam op 1,85%.
 • Hogere incidentele rentelasten, met name uit afrekeningen met de Belastingdienst.
 • Hogere rentelasten op langlopende leningen; zie ook opmerking hierboven inzake de aan swaps gekoppelde geldleningen.

-1.816

-270
-13

Totaal

-2.099

13-7-1-1 Algemene stelposten

Stelposten zijn posten die wel in de begroting zijn meegenomen voor het algemene beeld, maar nog niet zijn uitgewerkt of ingevuld. Dit omdat nog niet bekend is hoe de verdeling precies plaatsvindt. Soms is het niet mogelijk een post geheel af te wikkelen en resteert een stelpost.

-251

Totaal

-251

13-8-1-1 Onvoorzien

 • Een belastingmeevaller
 • Vanuit de regelgeving is er een post Onvoorzien in de begroting, in de realisatie zijn er geen uitgaven ten laste van de post Onvoorzien geboekt.

95
159

Totaal

254

Totaal lasten

-4.310

 

Corona

x € 1.000

Onderwerp

Iv3
taakveld

Meer

Niet gerealiseerde

Lasten

Baten

Lasten

baten

Compensatie in gemeentefonds in 2021

0.7

13.741

Lagere opbrengst toeristenbelasting

3.4

2.150

Precariobelasting

0.64

0.013

Toelichting:
In 2021 is een bedrag van 13,7 miljoen euro aan coronacompensatie via het Gemeentefonds ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22