Paragrafen

Lokale heffingen

Deze paragraaf bevat onze verantwoording over de lokale heffingen in 2021.
Lokale heffingen bestaan uit belastingen en retributies. Bij de belastingen wordt ingegaan op het kwijtscheldingsbeleid. Tevens wordt de oninbaarheid beschreven alsmede de belastingdruk.
Het beleid omtrent de lokale heffingen is beschreven in de Nota lokale heffingen. De actuele versie daarvan is op 18 juli 2019 door de raad vastgesteld.

Beleidsindicatoren
Zoals in de Voorjaarsnota 2017 is aangegeven, is een viertal beleidsindicatoren met ingang van de Programmabegroting 2018 opgenomen in de paragraaf Lokale Heffingen. In de tabellen wordt het meest recente jaar waarover de gegevens beschikbaar zijn weergegeven, inclusief de twee daaraan voorafgaande jaren.

Indicator

Eenheid

Bron

2019

2020

2021

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

299

333

358

Demografische druk

%

CBS

37,7%

37,6%

37,6%

Indicator

Eenheid

Bron

2020

2021

2022*

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

700

724

907

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden

In Euro’s

COELO

773

774

957

* Het COELO heeft in 2022 de manier van berekenen van de OZB aangepast door de gemiddelde waarde van een kleinere groep woningen als uitgangspunt te nemen.

Verbonden partij
De bijdrage aan de BghU
 in 2021 was 6,969 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22