Maatregelenpakketten

Pakket 4 Investeren met maatschappelijk rendement

 

x € 1.000

Nominale begroting 2021

Actuele begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil

Eerste tranche

Gezonde leefomgeving

Openbare ruimte Bernadottelaan

750

400

249

151

Groene lint Overvecht

200

250

275

-25

Rotsoord

1.700

250

189

61

Maarschalkerweerd Lunettenpark

1.500

800

471

329

Aanjagen productie

1.530

1.530

1530

0

(T)huis voor iedereen

320

320

320

0

Verduurzaming woningvoorraad

40

0

0

0

Overvecht Noord aardgasvrij (2022)

 Totaal eerste tranche

6.040

3.550

3.034 

516

Tweede tranche

Gezonde leefomgeving

Vergroenen Rivierenwijk en omgeving

200

600

414

186

Vergroening Noordwest

550

500

259

241

Maarschalkerweerd overige twee parken

150

150

0

150

Herinrichting Enecoterrein (2022)

Totaal tweede tranche

900

1.250

673

577

Beide tranches

6.940

4.800

3.707 

1.093

 
Openbare ruimte Bernadottelaan
De voorbereiding is gestart; de werkzaamheden en onderzoeken ondergrond worden uitgevoerd en de eerst participatieronde is afgerond. Het verwerken van de onderzoeken in het ontwerp was complexer dan verwacht waardoor kosten verschuiven naar 2022. In 2022 zal de besluitvorming plaatsvinden en de aanbesteding starten.

Groene lint Overvecht
Het concept voor het groene lint is ontwikkeld met bewoners en er is langs het gehele lint is beplanting gerealiseerd. Het project is vertraagd door minder mogelijkheden voor participatie vanwege de corona maatregelen.

Rotsoord
De uitvoering van fase 2C (Ravenoord) is vanwege samenhang met werkzaamheden rondom LE-EN later gestart dan verwacht. Een deel van de besteding van de middelen schuiven hierdoor door naar 2022.

Maarschalkerweerd Lunettenpark
De aanvraagprocedure van de Wabo vergunning voor het project Achterland had een langere doorlooptijd dan vooraf verwacht. Hierdoor zijn alle werkzaamheden in het kader van de voorbereiding en de uitvoering doorgeschoven naar de eerste helft van 2022.
Omdat het plangebied Lunettenpark nog niet volledig beschikbaar is, is er besloten om het IPvE in twee delen te splitsen. Deel 1 betreft de voor nu beschikbare gemeentelijke gronden. Deel 2 betreft de overige gemeentelijke gronden en eventuele verworven gronden. Deze splitsing zorgt ervoor dat er nu al wel een IPvE kan worden opgesteld zodat er een verdere uitwerking van het Ontwikkelperspectief mogelijk is en de ontwikkelingen en uitvoeringen door kunnen lopen. Ook kan er worden voldaan aan het besteden van subsidiegelden volgens de gestelde voorwaarden. Deel 2 zal op een later moment opgestart worden. Het opsplitsen van het gebied in twee delen vraagt meer voorbereiding. Dit heeft ertoe geleid dat de uitwerking van het IPvE deel 1 doorloopt in de eerste helft van 2022.

Aanjagen productie
De beschikbare middelen voor het aanjagen van productie zijn in 2021 volledig besteed. Dit betreft middelen voor versnelling/voortgang lopende productie en het toevoegen van planvoorraad bouwproductie en voorzieningen.

Vergroening Noordwest
Op het Vergroening Noordwest zijn op één van de locaties bomenschermen in de grond aangebracht ter voorkoming van iepenziekte, waardoor verdere uitvoering van het realiseren van groene ommetjes niet mogelijk was. Ook zijn er enkele locaties nog niet gerealiseerd vanwege vervangingsinvesteringen van speelplekken die eerst worden uitgevoerd, en het ontbreken van draagvlak bij de omgeving. Ook was het minder goed mogelijk om inwoners op een goede manier te betrekken bij de inrichting en realisatie.

Maarschalkerweerd overige twee parken
De plankosten voor de parken Krommerijn Oeverpark en Sportcampus zijn in 2021 gedekt door de beschikbare middelen voor het project Maarschalkerweerd binnen het product Gebiedsmanagement. De besteding van de coronapakket middelen worden verwacht in 2022 en 2023.

Vergroening Rivierenwijk en omgeving
Op het project Vergroening Rivierenwijk en omgeving. kostte het meer tijd dan verwacht om met de bewoners goede plannen te maken waardoor de uitvoering deels in 2022 plaatsvindt.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2022 15:16:15 met de export van 05/25/2022 20:20:22