1. Jeugd: Kinderen in de stad groeien gezond en veilig op en kunnen zich daarbij maximaal ontwikkelen en ontplooien

Indicatoren jeugd

Data over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit zijn van groot belang en verrijken we samen met onze partners met kwalitatieve informatie. Zo kunnen we gezamenlijk met partners beter duiden welke trends en ontwikkelingen we zien en op basis daarvan kunnen we onze aanpak verbeteren. Dit resulteerde in diverse inspanningen die zijn te vinden onder de prestatiedoelstellingen. Data én duiding geven handvatten om onze schaarse middelen effectiever in te zetten en tijdig bij te sturen.

Bereik
Onderstaande grafieken tonen het aantal jeugdigen en gezinnen dat de afgelopen jaren instroomde, uitstroomde en in zorg was. Onze partners zetten zich in om de jeugdigen en gezinnen te bereiken die daadwerkelijk hulp en ondersteuning nodig hebben. We zijn ons ervan bewust dat dit niet in onderstaande grafieken staat. Samen met onze partners duiden we daarom deze data samen met kwalitatieve informatie.


Toelichting:

 • Deze grafiek toont het aantal jongeren/gezinnen dat in 2019-2021 hulp en ondersteuning van de buurtteams kreeg en het aantal kinderen dat in 2019-2021 ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030 kreeg.
 • Bij zowel de buurtteams als bij de ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS en Spoor030 waren in 2021 meer kinderen/jongeren/gezinnen in zorg dan in 2020.

Toelichting:

 • Deze grafiek toont het aantal kinderen dat in 2019-2021 in zorg was bij Yeph, of in pleegzorg, gezinsgericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen bij KOOS of Spoor030 logeerde of (tijdelijk) woonde.
 • We zien een (lichte) daling van het aantal kinderen in pleegzorg, Yeph en niet gezinsgericht logeren & wonen en een lichte stijging van het aantal kinderen in gezinsgericht logeren & wonen Dit past bij de beweging dat meer kinderen thuis of in een gezinsvorm opgroeien.

Toelichting:

 • Deze grafiek laat zien hoeveel jongeren/gezinnen in 2019-2021 in-en uitstroomden bij de buurtteams en hoeveel kinderen in 2019-2021 in-en uitstroomden bij ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030.
 • De impact van corona was nog steeds groot: veel trajecten stagneerden door ziekte of quarantaine waardoor de zorgduur langer duurde en de uitstroom lager was.

Toelichting

 • Deze grafiek is vergelijkbaar met de vorige grafiek maar betreft alleen 2021: te zien is hoeveel jongeren/gezinnen per kwartaal in 2021 in-en uitstroomden bij de buurtteams en hoeveel kinderen per kwartaal in 2021 in-en uitstroomden bij ambulante specialistische jeugdhulp van KOOS of Spoor030.
 • Begin 2021 was de instroom in de ambulante specialistische jeugdhulp hoger dan de uitstroom. Tegen het einde van het 2021 waren in- en uitstroom meer in evenwicht.


Toelichting:

 • In deze grafiek staat het aantal kinderen dat per jaar in 2019-2021 in-en uitstroomden bij Yeph of in pleegzorg, gezins-gericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen bij KOOS of Spoor030 logeerde of (tijdelijk) woonde.
 • We zien dat de uitstroom uit niet-gezinsgericht logeren & wonen, pleegzorg en Yeph hoger was dan de instroom. Bij pleegzorg kwam dit in 2021 in balans
 • In vergelijking met het aantal kinderen in zorg bij de buurtteams en ambulant specialistische jeugdhulp zijn de aantallen in deze grafiek relatief klein. Dit maakt dat de stijging/daling van de lijnen soms zijn gebaseerd op een relatief klein aantal kinderen.


Toelichting:

 • Deze grafiek is aanvullend op de vorig: er is te zien hoeveel kinderen per kwartaal in 2021 in-en uitstroomden bij Yeph of in pleegzorg, gezins-gericht logeren & wonen of niet-gezinsgericht logeren & wonen bij KOOS of Spoor030 logeerden of (tijdelijk) woonden.
 • We zien dat in de loop van 2021 de uitstroom uit niet-gezinsgericht logeren & wonen en pleegzorg hoger werd dan de instroom.
 • In vergelijking met het aantal kinderen in zorg bij de buurtteams en ambulant specialistische jeugdhulp zijn de aantallen in deze grafiek relatief klein. Dit maakt dat de stijging/daling van de lijnen soms zijn gebaseerd op een relatief klein aantal kinderen.

In deze jaarstukken staan enkele grafieken met het aantal jeugdigen en gezinnen in zorg en de in-en uitstroom in de afgelopen jaren. In 2022 organiseren wij een interactieve sessie waarin wij in gesprek willen met de raad over de meer verdiepende data.

Beschikbaarheid
Onderstaande grafiek laat het aantal wachtenden per kwartaal in 2021 bij buurtteams jeugd en gezin en de aanvullende zorg zien. Dit zijn het aantal kinderen en gezinnen die een kennismakingsgesprek hebben gehad en wachten op jeugdhulp.  
KOOS en Spoor030 pakten spoedeisende vragen (zoals ernstige somberheid, eetstoornissen, schooluitval, suïcidaliteit, jonge kind) altijd direct op. Kinderen en gezinnen die wachtten op jeugdhulp hebben relatief lichtere vragen. KOOS, Spoor030 en buurtteams bekeken samen met hen of (tijdelijk) andere hulp (zoals buurtteams, sociale basis, eHealth) ingezet kon worden om de situatie deels te verlichten.

Toelichting:

 • De wachtlijsten bij KOOS en Spoor030 namen door extra inzet van KOOS, Spoor030, buurtteams en andere partners tussen begin 2021 en eind 2021 sterk af.
 • Bij de buurtteams was er een hogere instroom dan in 2020, onder andere als gevolg van de toeslagenaffaire. (zie de stelselindicator bereik). Het aantal wachtenden zagen we in de tweede helft in het jaar oplopen.
 • Bij 85 procent van de gezinnen startte het buurtteam de ondersteuning binnen twee weken na kennismakingsgesprek gestart, bij 86 procent was dat binnen vier weken. Bij circa 15 procent was de periode tussen aanmelding en start van de ondersteuning langer.

In 2021 voerden de buurtteams 54 procent van de kennismakingsgesprekken binnen vijf werkdagen (dit is de opdracht van de buurtteams). Gemiddeld vonden de kennismakingsgesprekken na acht dagen plaats, iets sneller dan in 2019 en vergelijkbaar met 2020. Zowel de agenda van de klant als die van het buurtteam kon aanleiding zijn om na meer dan vijf werkdagen een kennismakingsgesprek te voeren.

Bij de prestatiedoelstellingen is te lezen wat de buurtteams, KOOS en Spoor030 samen met andere partners deden om tijdig passende ondersteuning en hulp te bieden.

Kwaliteit

In deze verantwoording laten we de eerste resultaten van Ervaringwijzer zien. Onderstaande figuren laten een optelsom van verschillende stellingen * onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’ zien. Buurtteams, KOOS en Spoor030 gaan dit instrument de komende jaren meer inzetten.

Buurtteams jeugd en gezin

 • Over 2021 zijn er 66 vragenlijsten ingevuld
 •  Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Meer respondenten antwoorden neutraal op vragen die gaan over het effect van de verkregen hulp of ondersteuning.
 • Meer dan 50 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan – bijvoorbeeld ‘communicatie’ - en wat er beter kan - bijvoorbeeld een kortere wachtlijst.

Aanvullende zorg

 • Over 2021 zijn er verspreid over 2 aanbieders 61 vragenlijsten ingevuld.
 • Op het onderdeel kwaliteit is een overwegend positief beeld te zien. Op de onderdelen ervaren toegankelijkheid en effect is het beeld gemêleerder. Voornamelijk het onderdeel effect geeft een groot aandeel respondenten ‘neutraal aan’. Dit kan komen doordat er op verschillende momenten is uitgevraagd, variërend van vlak na aanvang van de zorg tot na afsluiting van zorg.
 • Ruim 40 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, variërend van ‘niet zo veel’ tot ‘wachtlijst’.
Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 20:38:07 met de export van 05/25/2022 20:20:22