2. Wmo: In Utrecht kan iedereen meedoen en als inwoners het niet zelfstandig kunnen krijgen zij daarbij de zorg en ondersteuning dichtbij en op maat

Indicatoren WMO

Onderstaande indicatoren geven informatie over bereik, beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg en ondersteuning in Utrecht. De cijfers zijn op dit moment niet volledig. Voor Hulp bij Huishouden, Hulpmiddelen, Woningaanpassingen en Vervoer zijn, wegens een migratie van de bronsystemen, op het moment van schrijven zijn geen accurate gegevens beschikbaar (en daardoor ook niet beschikbaar bij de verplichte BBV indicator). Daarom is gekozen om dit meer beschrijvend weer te geven of te verwijzen naar eerdere communicatie uit de periode dat deze cijfers nog wel beschikbaar waren. Door een aanpassing in het ICT-systeem van Buurtteam Sociaal is de implementatie van Ervaringwijzer uitgesteld tot begin 2022. Hierdoor zijn er geen betrouwbare cijfers over de klantervaringen van Buurtteam Sociaal. Specifiek voor de raad organiseren we nog een interactieve sessie omtrent de jaarstukken 2021 waarin we dieper ingaan op de achterliggende gegevens en duiding van deze indicatoren.

Bereik
Onderstaande grafieken tonen het aantal inwoners dat gebruik maakt van de verschillende vormen van zorg en ondersteuning. De grafieken zijn voorzien van een korte toelichting.

Toelichting

 • Deze grafiek toont het aantal lopende casussen in begeleiding bij Buurtteam Sociaal en Individuele begeleiding tot en met 2021.
 • In de grafiek is een duidelijke stijging zichtbaar in de vraag naar Individuele Begeleiding. De stijging betreft vooral inwoners die begeleiding nodig hebben vanwege GGZ-problematiek (we zien de groei voornamelijk bij jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en in mindere mate bij inwoners met combinatieproblematiek GGZ/VG).


Toelichting

 • Deze grafiek toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van Arbeidsmatige activering, Dagbegeleiding of Thuisbegeleiding
 • De daling als gevolg van Dagbegeleiding die begin 2021 nog zichtbaar was is grotendeels terug op het oude niveau. Arbeidsmatige activering is in 2021 redelijk stabiel gebleven, tegen het einde van het jaar is een lichte daling zichtbaar, vermoedelijk het gevolg van de coronamaatregelen.


Toelichting

 • Deze grafiek toont het gebruik van de verschillende beschermde woonvormen. In het begin van het jaar 2021 is duidelijk in de cijfers de uitname van de Wmo naar Wlz zichtbaar.
 • In de grafiek is een lichte toename van beschermd thuis te zien ten opzichte van beschermd verblijf. Dit is de beweging die we willen maken. Door een gebrek aan doorstroming op de woningmarkt stokt deze ontwikkeling enigszins omdat het voor veel cliënten moeilijk is om passende woonruimte te vinden in de krappe woningmarkt.

Beschikbaarheid
De onderstaande tabellen tonen de verschillende wachttijden tot de start van ondersteuning.

Basiszorg

Basiszorg (gemiddelde wachttijd tot eerste gesprek na aanmelding)

2020

2021

Buurtteam

6,4

7,6

Toelichting

 • In 2021 hebben we een stijging gezien van de wachttijd tot het eerste gesprek. In twee teams zijn tijdelijke wachtlijsten gemeld waardoor niet direct een afspraak kon worden ingepland, maar dit soms meer tijd in beslag nam. Dit betrof Buurtteam Zuilen (drie maanden tot circa november) en Buurtteam West (vier maanden tot en met december).

Aanvullende zorg

Aanvullende zorg (gemiddelde wachttijd in dagen)

2019

2020

2021

Arbeidsmatige activering

7  

6

8

Dagbegeleiding

16

16

11

Individuele Begeleiding

26

30

42

Thuisbegeleiding

33

50

21

Toelichting

 • De ontwikkeling van de wachttijd door het jaar heen fluctueert sterk dus kan per kwartaal sterk verschillen. Bij alle vormen zien we echter een afname van de gemiddelde wachttijd tot start van de ondersteuning behalve bij Individuele Begeleiding waar een duidelijke toename zichtbaar is.

Hulp bij huishouden
De gemiddelde wachtlijst over 2021 voor Hulp bij Huishouden bestaat uit 111 cliënten. In de loop van de zomermaanden van 2021 kregen we te maken met een oplopende wachtlijst. Dit is een bekend fenomeen in de Hulp bij het huishouden, door vakanties kampen de aanbieders elke zomer met capaciteitsproblemen. Maar we zagen ook de invloed van beëindiging van de coronamaatregelen en daarmee vertrek van personeel naar andere sectoren zoals de horeca. Landelijk is er op dit moment een groot tekort aan voldoende personeel voor de hulp bij het huishouden. Het was zodoende voor partijen een uitdaging om medewerkers vast te houden tot de afloop van het huidige contract Hulp bij het huishouden (1/1/2022 en 1/5/2022). De raad is middels verschillende raadsbrieven (februari 2022 , november 2021 , oktober 2021 ) op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen inclusief de wachtlijsten.

Hulpmiddelen
De omvang van de vraag naar hulpmiddelen is onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Wel zien we lichte verschuivingen in het soort voorzieningen waaraan behoefte is. Er is een grotere vraag naar elektrisch ondersteunde en complexe hulpmiddelen, terwijl de vraag naar eenvoudige handbewogen hulpmiddelen daalt. De oorzaak hiervan vinden we in een maatschappelijke trend waarbij het gebruik van elektrische ondersteuning – zoals fietsen - steeds gebruikelijker wordt. Een gevolg van de coronamaatregelen is een wereldwijd leveringsprobleem van onderdelen. Ook transport is complexer geworden. Daardoor lopen levertijden op, juist van complexe hulpmiddelen waarnaar veel vraag is. In 2021 heeft dit nog niet tot problemen geleid. De verwachting is dat leveringsproblemen afnemen doordat leveranciers werken aan alternatieven.

Beschermde woonvormen

Toelichting

 • In bovenstaande tabel zijn het aantal wachtenden per zorgvorm weergegeven tot en met Q3.
 • Op het moment van schrijven is het niet mogelijk om accurate cijfers van de wachttijden te genereren. De gemiddelde wachttijd voor het totaal aan beschermde woonvormen ligt rond de zeven weken. De cijfers voor de wachttijden verschillen echter sterk per doelgroep en de gevraagde expertise bij de begeleiding. De gemiddelde wachttijd geeft daarmee een vertekend beeld omdat deze afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt sterk kan verschillen. Zo is er bijvoorbeeld een grote groep wachtende met de gevraagde expertise'Psychiatrie' en 'Ernstige psychosociale problematiek' maar wachten zij relatief kort (gemiddeld vijf weken) en is er een kleinere groep met gevraagde expertise 'Psychiatrie' en 'Autisme' die relatief weer erg lang moet wachten (22 weken).

Kwaliteit

Wmo Gemeentetaken (Arbeidsmatige activering/Individuele Begeleiding)

 • Over 2021 zijn er voor AA en IB verspreid over vijf aanbieders 194 vragenlijsten ingevuld
 • De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen * onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
 • Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Het onderdeel ervaren toegankelijkheid laat een iets gemêleerder beeld zien, en voor het onderdeel effect lijken meer respondenten ‘neutraal’ aan te hebben gegeven.
 • Meer dan 100 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, variërend van ‘alles gaat goed’ tot ‘meer begeleiding met tekenen en schilderen’.

Cliëntervaringsonderzoek 2021, peildatum 01-01-2021 t/m 31-12-2021, N=194

Wmo Centrumgemeentetaken (Maatschappelijke opvang/Beschermd Wonen) 

 • Over 2021 zijn er voor MO/BW verspreid over 5 aanbieders 271 vragenlijsten ingevuld
 • De figuur toont een optelsom van verschillende stellingen * onder de noemers ‘ervaren toegankelijkheid’, ‘ervaren kwaliteit’ en ‘ervaren effect’.
 • Op alle drie de onderdelen zien we een overwegend positief beeld. Het lijkt erop dat meer mensen neutraal antwoorden op vragen die gaan over het ervaren effect van de verkregen hulp of ondersteuning.
 • Meer dan 200 respondenten hebben aangegeven wat ze goed vinden gaan en wat er beter kan, variërend van ‘niets’ tot ‘betere communicatie’.

Cliëntervaringsonderzoek 2021, peildatum 01-01-2021 t/m 31-12-2021, N=271

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2022 20:38:07 met de export van 05/25/2022 20:20:22